ul. Nenufarów 8, 04-958 Warszawa

tel.: 22 872 15 24, kom.: 608-152-688

e-mail: aniolkowo@gmail.com

Integracyjne Językowe
Przedszkole Montessori


 

 

KLAUZULE RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych przedszkolaków i ich rodziców / opiekunów prawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:         

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:    Mirosława Harasim

aniołkowo@gmail.com, TEL.228721524

Dane będą przetwarzane w celu:     

realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:         

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:          

dane mogą być przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są np. firmy ubezpieczające dzieci

Okres przechowywania danych:        dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Ma Pani/Pan prawo do:        

1.         dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.         przenoszenia danych,

5.         cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane dane są:

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, warunkiem podpisanej umowy, oraz pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych - rekrutacja do przedszkola

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:          

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:    Mirosława Harasim aniołkowo@gmail.com, TEL. 228721524

Dane będą przetwarzane w celu:      

rekrutacji

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:         

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:          

dane nie są przekazywane innym podmiotom, nie wymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:       

dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Ma Pani/Pan prawo do:        

1.         dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.         przenoszenia danych,

5.         cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:  

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Pani/Pana dane:       

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych – klienci i kontrahenci

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:          

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:   

Mirosława Harasim, aniołkowo@gmail.com, TEL.228721524

Dane będą przetwarzane w celu:     

realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:         

realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:          

dane mogą być przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są np. firmy ubezpieczające dzieci

Okres przechowywania danych:       

dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

Ma Pani/Pan prawo do:        

1.         dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.         przenoszenia danych,

5.         cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane dane są:        

wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, warunkiem podpisanej umowy, oraz pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4 

2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: aniołkowo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej danych.

3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu:•zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedszkola Niepublicznego „Aniołkowo” ul. Nenufarów 4 oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO.     

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

•Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).            

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.   

6. Okres przechowywania danych:•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa; niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z umową.           

7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:

•dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

•usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

•przenoszenia danych,

•cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

•wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Niepublicznego Przedszkola „Aniołkowo” w Warszawie, ul. Nenufarów 4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Przedszkola Niepublicznego „Aniołkowo” ul. Nenufarów 4  

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie  5  dni zapis jest automatycznie nadpisywany. Pani /Pana dane nie podlegają profilowaniu i  zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.  

                                                                                                               

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA
zatrudnionego na umowę o pracę

 

KLAUZULA INFORMACYJNA,
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:          

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:            Mirosława Harasim

aniołkowo@gmail.com, 228721524

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku wynikającego z  przepisu prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:     ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

(Dz. U. z 2018 r., poz. 917)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:          

Pana/Pani dane są przekazywane do:

- biura rachunkowego – w celu bieżącej obsługi kadrowo – płacowej;

-  Urzędu Skarbowego,

- ZUS-u;

- KRUS-u – dotyczy pracowników, którzy korzystają z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego;

- kancelarii prawnej – tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:       

Pana/Pani dane będą przechowywane przez:

•          Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.1999 r.-  50 lat od daty zakończenia stosunku pracy;

•          Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 – 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli nie zostały złożone dokumenty: ZUS OSW i ZUS RIA;

•          Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 - 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli zostały złożone dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA;

•          Pracownicy zatrudnieni od 01.01.2019 r. - 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy.

Ma Pana/Pani prawo do:      

1.         dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.         przenoszenia danych,

5.         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:  

wymogiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).

Brak podania danych skutkuje: nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pana/Pani dane:       

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA
zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

KLAUZULA INFORMACYJNA, 
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:          

Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej w Warszawie, ul. Nenufarów 4

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:            Mirosława Harasim aniołkowo@gmail.com, 228721524

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku wynikającego z  przepisu prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:    

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1025)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:          

Pana/Pani dane są przekazywane do:

- biura rachunkowego – w celu bieżącej obsługi kadrowo – płacowej;

-  Urzędu Skarbowego,

- ZUS-u;

- KRUS-u – dotyczy pracowników, którzy korzystają z kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego;

- kancelarii prawnej – tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:       

Pana/Pani dane będą przechowywane przez:

- okres wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

- okres niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z umową.

Ma Pana/Pani prawo do:      

1.         dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.         przenoszenia danych,

5.         wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:  

wymogiem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1025)

Brak podania danych skutkuje:

nie wywiązaniem się z wymogów ustawy.

Pana/Pani dane:       

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu