ul. Nenufarów 8, 04-958 Warszawa

tel.: 22 872 15 24, kom.: 608-152-688

e-mail: aniolkowo@gmail.com

Integracyjne Językowe
Przedszkole Montessori


 

Autyzm i Niepełnosprawność Sprzężona

Dla dzieci dysfunkcyjnych z orzeczeniami Autyzmu i z orzeczeniami o Niepełnosprawności Sprzężonej, proponujemy program dydaktyczno wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne.

Ich podstawowym celem jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka dysfunkcyjnego, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie, lub z minimalnym wsparciem, funkcjonować w szkole i w środowisku społecznym.

Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi, dzieciom autystycznym natomiast umożliwiają normalny rozwój w środowisku rówieśników, zwiększając tym samym ich szanse społeczne w przyszłości.

Dzieci przebywają pod opieką terapeutów i psychologa w integracyjnej 15-osobowej grupie przedszkolnej kierowanej przez dwie nauczycielki. Mają zapewnioną kompleksową terapię w jednym miejscu (bez konieczności uciążliwych dojazdów do innych ośrodków terapeutycznych) ze znanymi dziecku stałymi terapeutami.

Dzieci z orzeczeniami Autyzmu i z orzeczeniami o Niepełnosprawności Sprzężonej:

 • mają zapewnioną  zgodnie z orzeczeniem pełny pakiet terapeutyczny, tj;
  • opiekę terapeutyczną i psychologiczną,
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne,
  • indywidualne zajęcia logopedyczne,
  • indywidualne zajęcia integracji sensorycznej,
  • indywidualne zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Realizując zalecenia z orzeczenia w terapii dzieci z autyzmem wybieramy i dostosowujemy  do dziecka metody pracy, uwzględniając jego cechy, zainteresowania, możliwości i trudności. Terapia  jest intensywna, systematyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb, tak, aby jak najefektywniej wspierać rozwój dziecka.

Posiłkujemy się tu metodą ruchu rozwijającego WERONIKI SHERBORNE. 

ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNE OBEJMUJĄ :

– DIAGNOZĘ

– INTEGRACJĘ GRUPOWĄ, w integracyjnej grupie przedszkolnej pod opieką terapeuty.
Integracja odbywa się poprzez udział dziecka we wszystkich zajęciach grupy z wykorzystaniem Montessoriańskich pomocy edukacyjnych. Szczególnie stosowanie materiałów sensorycznych umożliwia trenowanie zmysłów, w celu wspierania dzieci w ich naturalnym rozwoju; rozwoju intelektualnym, motoryce i rozwoju społecznym.
Grupowe zajęcia terapeutyczne i pobyt dziecka w integracyjnej grupie rówieśniczej pod okiem terapeuty dają również możliwość:

– treningu rozwoju kompetencji przedszkolnych,
– treningu rozwoju kompetencji społecznych,
– treningu rozwoju kompetencji międzyrówieśniczych,
– treningu samodzielności.

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ
Codzienne indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane są przez psychologa lub pedagoga specjalnego. Metody terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Wykorzystujemy między innymi elementy:

- terapii behawioralnej – techniki warunkowania sprawczego,
– technik niedyrektywnych,
– metody dobrego startu,
– metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
– muzykoterapii,
– arteterapii,
– programu aktywności Knillów.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.
dwutorowość terapii, w której pracujemy nad komunikacją i mową w zależności od potrzeb dziecka,

- INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
Celem SI jest wyrównanie deficytów w zakresie odbioru bodźców zmysłowych i przetwarzania informacji sensorycznych.
SI  poprawia koncentrację uwagi i równowagę, usprawnia; percepcję wzrokową, słuchową, przestrzenną, dotykową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

– KOMUNIKACJĘ ALTERNATYWNĄ.

– INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

Jako jedno z niewielu przedszkoli w Polsce, poszerzyliśmy naszą ofertę o możliwość oceny postępów w edukacji przedszkolnej dzIeci oraz jej stymulowania, poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje nowe narzędzie diagnostyczne - skala rozwoju IDS-P dla dzieci w wieku przedszkolnym (patrz zakładka  OFERTA/IDS-P, SKALE INTELIGENCJI I ROZWOJU). 

Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest specyficzny u poszczególnych dzieci. Stąd bardzo ważną rolę w terapi odgrywa IDS-P. 

Ukierunkowana wynikami IDSP praca z dzieckiem dysfunkcyjnym daje  dziecku możliwość wspomagania rozwoju funkcji mniej rozwiniętych, oraz stymulowania i wspierania jego mocnych stron, zaś dogłębne poznanie cech temperamentu dziecka ułatwi terapeutom dobranie odpowiedniego kierunku oddziaływań stymulacyjnych.

Poza indywidualnymi zajęciami terapeutycznymi, szczególnie przebywanie dziecka dysfunkcyjnego w montessoriańskiej grupie integracyjnej, daje pozytywne efekty rozwojowe.